Arnavutköy Belediyesi
 • 2021 YILI SPOR MALZEMELERİ ALIM İŞİ

  04/02/2021

  SPOR MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

  ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

  2021 YILI SPOR MALZEMELERİ ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İhale Kayıt Numarası : 2021/10161
  1-İdarenin
  a) Adresi : Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 34275 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL
  b) Telefon ve faks numarası : 2125971464 - 2125977549
  c) Elektronik Posta Adresi : genclikvesporhizmetleri@arnavutkoy.bel.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu malın

  a) Niteliği, türü ve miktarı :

  43 KALEM 2021 YILI SPOR MALZEMELERİ ALIM İŞİ
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  b) Teslim yeri : Sözleşmeden 1 (bir) gün sonra İdaremiz bir teslimat programı verecek ve bir gün sonra teslimata başlanacaktır. Bu iş kapsamında tedarik edilecek mal ve malzemeler, sözleşme sonrası İdaremizin vereceği teslimat programı ve dağıtım yerlerine ilişkin liste mucibince yerine getirilecektir. İstekli, İdaremize ait depo ve teslimat yapılacak yerlere ilişkin, (fikir vermesi açısından) daha önceki dönemlerde dağıtım yapılmış olan yerleri görmek istemesi halinde kendisine yer gösterilmesi zorunludur.
  c) Teslim tarihi : Sözleşmeden 1 (bir) gün sonra İdaremiz bir teslimat programı verecek ve bir gün sonra teslimata başlanacaktır.


  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : Arnavutköy Belediyesi Ana Hizmet Binası K:2 İhale Salonu/Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavuktöy/İSTANBUL
  b) Tarihi ve saati : 04.02.2021 - 11:00


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
  4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

  Tüm ürünler için numune istenmemiştir. Lütfen dikkat ediniz.

  İstekli bu iş kapsamındı teklif edeceği ürünlerin numunelerini (fiziki olarak) İdareye teslim etmek zorundadır. Bu evrak ihaleden en az 5 (beş) Saat önce (diğer isteklilerden gelen numunelerin de olması nedeniyle) istekli tarafından, İdare yetkilisi ile karşılıklı olarak doldurulacaktır. Sunulan numunelerin belirtilen özellikleri taşıması zorunludur.

  İsteklinin teklif edeceği ürünlerin tüketiciler tarafından KAHİR EKSERİYETLE KABUL GÖREN ÜRÜNLERDEN SEÇİLMESİ ZORUNLUDUR. Ürünlerin kalite kriterlerini taşımasının yanında bu özelliğinin de MUTLAK SURETLE göz önüne alınması gerekmektedir. Numunelerin teslimi aşamasında İdaremizin BU SEBEPLE KABUL ETMEYECEĞİ ürünlerin tesliminde ısrar edilmesi halinde istekli ihale dışı bırakılacaktır. Bu sebepten dolayı ürün değişikliğinin olması halinde, İsteklinin teklif edeceği yeni/alternatif ürüne ilişkin marka ve model ismi bu belgeye yazılmak şartıyla, numunenin fiziki olarak teslimi için 3 (üç) güne kadar ek süre tanınabilecektir.

  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  4.4.1.

  Spor malzemeleri ve spor aletleri temin işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.


  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanının görülmesi:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Arnavutköy Belediyesi Ana Hizmet Binası K:2 İhale Bürosu/Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavuktöy/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  14. Diğer hususlar:

  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

   

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?