Arnavutköy Belediyesi
 • 2021 YILI İNŞAAT VE ELEKTRİK TESİSATLARI BAKIM, ONARIM VE YAPIM İŞİ

  02/02/2021

  BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

  ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
   

  2021 YILI İNŞAAT VE ELEKTRİK TESİSATLARI BAKIM, ONARIM VE YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

  İhale Kayıt Numarası : 2021/10568
  1-İdarenin
  a) Adresi : Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 34276 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL
  b) Telefon ve faks numarası : 4444597 - 2126820409
  c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@arnavutkoy.bel.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu yapım işinin

  a) Niteliği, türü ve miktarı :

  586 Kalem İnşaat ve Elektrik Tesisatları kapsamında Bakım, Onarım ve Yapım işleri yaptırılacaktır. 78 Kalemi Elektrik Yapım İşi olup 508 Adedi İnşaat Yapım İşidir. Toplamda 123.444,936 Birim is yaptırılacaktır.
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  b) Yapılacağı yer : İstanbul İli, Arnavutköy İlçe Belediyesi mücavir alanında bulunan muhtelif bina ve yapılarda.
  c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
  yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
  ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 306 (ÜçyüzAltı) takvim günüdür.


  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 34275 Arnavutköy İSTANBUL (Ana Hizmet Binası, Kat 2, İhale Salonu)
  b) Tarihi ve saati : 02.02.2021 - 10:30


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

   

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyim belgeleri:
  Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
  4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

  İsteklinin Teklif Cetvelini dijital ortamda (CD, Flash Bellek benzeri) bir ortamda ihale teklif zarfında sunması ve üzerinde isteklinin bilgilerinin yazılı olması zorunludur. İsteklinin Teklif cetvelinin, sunmuş bulunduğumuz teklif cetvelindeki sıralamaya uyması zorunludur. Dijital ortamda teklif cetveli sunmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

   

  4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
  4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

  B) ÜSTYAPI II. GRUP: BİNA İŞLERİ ve III. GRUP: BİNA İŞLERİ

  4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
  İNŞAAT MÜHENDİSİ


  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

  A. Değerlendirme “TEKLİF FİYATI ” ile “KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK” olmak üzere 2 (iki) kısımda yapılacaktır.

  A.1. TEKLİF FİYATI PUANLAMASI:

            “Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;

             TP: Teklif Puanı,
             TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
             TF: İsteklinin teklif fiyatı,
            ifade eder.” 

           A.2. KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANLAMASI:

   “Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

  Sıra No Poz Sıra No İş Kalemi Poz No İş Kaleminin Adı  ve Kısa Açıklaması Puanı 
  1 460 AB.DHM.ELK.01 185 W LED PROJEKTÖR 0,40
  2 461 AB.DHM.ELK.02 LED SPOT 18W 0,40
  3 462 AB.DHM.ELK.03 LED SPOT 30 W 0,40
  4 463 AB.DHM.ELK.04 20W LED DRİVER 0,40
  5 464 AB.DHM.ELK.05 25W LED DRİVER 0,40
  6 465 AB.DHM.ELK.06 40W LED DRİVER 0,40
  7 466 AB.DHM.ELK.07 60W LED DRİVER 0,40
  8 467 AB.DHM.ELK.08 100W LED DRİVER 0,40
  9 468 AB.DHM.ELK.09 8 OTOMATLI PANO 0,40
  10 469 AB.DHM.ELK.10 18 OTOMATLI PANO 0,40
  11 470 AB.DHM.ELK.11 24 OTOMATLI PANO 0,40
  12 471 AB.DHM.ELK.12 50 OTOMATLI PANO 0,40
  13 472 AB.DHM.ELK.13 68 OTOMATLI PANO 0,40
  14 473 AB.DHM.ELK.14 1X1 TTR,YVV,NYY,FVV,NYAF KABLO 0,40
  15 474 AB.DHM.ELK.15 1X1,5  TTR,FVV,NYAF KABLO 0,40
  16 475 AB.DHM.ELK.16 1X2.5 TTR,FVV,NYAF KABLO 0,40
  17 476 AB.DHM.ELK.17 1X4 TTR,FVV,NYAF KABLO 0,40
  18 477 AB.DHM.ELK.18 1X6  TTR,FVV,NYAF KABLO 0,40
  19 478 AB.DHM.ELK.19 1X10  TTR,FVV,NYAF KABLO 0,40
  20 479 AB.DHM.ELK.20 1X16  TTR,FVV,NYAF KABLO 0,40
  21 480 AB.DHM.ELK.21 1X25  TTR,FVV,NYAF KABLO 0,40
  22 481 AB.DHM.ELK.22 1X35  TTR,FVV,NYAF KABLO 0,40
  23 482 AB.DHM.ELK.23 1X50  TTR,FVV,NYAF KABLO 0,40
  24 483 AB.DHM.ELK.24 3X4 TTR (FVV) KABLO 0,40
  25 484 AB.DHM.ELK.25 4X4 TTR (FVV) KABLO 0,40
  26 485 AB.DHM.ELK.26 5X4 TTR (FVV) KABLO 0,40
  27 486 AB.DHM.ELK.27 70-400 İGNİTÖR (ATEŞLEYİCİ) 0,40
  28 487 AB.DHM.ELK.28 RAYA MONTAJLI DAĞITICI ÜNİTE (2X15) (NÖTR-TOPRAK) 0,40
  29 488 AB.DHM.ELK.29 3'LÜ ŞEBEKE GRUP PRİZ KLEMENSLİ 0,40
  30 489 AB.DHM.ELK.30 4'LÜ ŞEBEKE GRUP PRİZ KLEMENSLİ 0,40
  31 490 AB.DHM.ELK.31 6'LIŞEBEKE GRUP PRİZ KLEMENSLİ 0,40
  32 491 AB.DHM.ELK.32 3'LÜ UPS GRUP PRİZ KLEMENSLİ 0,40
  33 492 AB.DHM.ELK.33 4'LÜ UPS GRUP PRİZ KLEMENSLİ 0,40
  34 493 AB.DHM.ELK.34 6'LI UPS GRUP PRİZ KLEMENSLİ 0,40
  35 494 AB.DHM.ELK.35 TRİFAZE OTOMAT BARASI 0,40
  36 495 AB.DHM.ELK.36 MONOFAZE OTOMAT BARASI 0,40
  37 496 AB.DHM.ELK.37 MONOFAZE KOFRA 0,40
  38 497 AB.DHM.ELK.38 TRİFAZE KOFRA 0,40
  39 498 AB.DHM.ELK.39 1000W PROJEKTÖR KİTİ 0,40
  40 499 AB.DHM.ELK.40 1000 W PROJEKTÖR AMPULÜ 0,40
  41 500 AB.DHM.ELK.41 220 V TOPRAKLI UPS FİŞ 0,40
  42 501 AB.DHM.ELK.42 1KVA VOLTAJ REGÜLATÖRÜ 0,40
  43 502 AB.DHM.ELK.43 3.6V LİTYUM PRİMARY PİL 0,40
  44 503 AB.DHM.ELK.44 VİTZROCEL PİL 0,40
  45 504 AB.DHM.ELK.45 HAVUZ İÇİ LAMBALAR 0,40
  46 505 AB.DHM.ELK.46 100M SEYYAR KABLO MAKARASI (İKİ PRİZLİ) 0,40
  47 506 AB.DHM.ELK.47 50M SEYYAR KABLO MAKARASI (İKİ PRİZLİ) 0,40
  48 507 AB.DHM.ELK.48 30M SEYYAR KABLO MAKARASI (İKİ PRİZLİ) 0,40
  49 508 AB.DHM.ELK.49 ERKEK FİŞ 0,40
  50 509 AB.DHM.ELK.50 SIVA ÜSTÜ PANO (ÖLÇÜ BELİRTİLECEK) 0,40
  51 510 AB.DHM.ELK.51 CİHAZ 220 V AC BESLEME GİRİŞİ KORUMA PARAFUDURU 0,40
  52 511 AB.DHM.ELK.52 Fluoresan ampul balastları için kondansatör 20 w.ampule (ts en 61048) 0,40
  53 512 AB.DHM.ELK.53 Fluoresan ampul balastları için kondansatör 40 w.ampule (ts en 61048) 0,40
  54 513 AB.DHM.ELK.54 Demont.36 Watt.a kadarLED’li Tavan Armatürü(Taş Yünü,Alçı Asma Tavan,Clip-in,Sıva Üstü ve Sarkıt) (Backlight) 0,40
  55 514 AB.DHM.ELK.55 Mont.36 Watt.a kadarLED’li Tavan Armatürü(Taş Yünü,Alçı Asma Tavan,Clip-in,Sıva Altı ve Sarkıt) (Backlight) 0,40
  56 515 AB.DHM.ELK.56 Elektronik balast (220 v-20 wat flöresan lamba için) 0,40
  57 516 AB.DHM.ELK.57 Elektronik balast (220 v- 40 wat flüoresan lamba için) 0,40
  58 517 AB.DHM.ELK.58 Kompakt floresan ampül (e.27 duylu): 15 w- 900 lümen 0,40
  59 518 AB.DHM.ELK.59 Kompakt floresan ampül (e.27 duylu): 23 w-1500 lümen 0,40
  60 519 AB.DHM.ELK.60 KOMPAKT FLORESAN AMPÜL (G 24 d - 1 SOKETLİ 4 PİNLİ -Starteri ve Balastı harici dim edilebilir-): 26 W- 1800 LÜMEN 0,40
  61 520 AB.DHM.ELK.61 Kablo taşıma sistemleri 16 x 16 mm 0,40
  62 521 AB.DHM.ELK.62 Kablo taşıma sistemleri 25 x 16 mm 0,40
  63 522 AB.DHM.ELK.63 Kablo taşıma sistemleri 25 x 25 mm 0,40
  64 523 AB.DHM.ELK.64 Kablo taşıma sistemleri 40 x 25 mm 0,40
  65 524 AB.DHM.ELK.65 Kablo taşıma sistemleri 40 x 40 mm 0,40
  66 525 AB.DHM.ELK.66 Kablo taşıma sistemleri 60 x 40 mm 0,40
  67 526 AB.DHM.ELK.67 Kablo taşıma sistemleri 100 x 50 mm 0,40
  68 527 AB.DHM.İNŞ.01 PANEL ÇİT TEMİNİ VE MONTAJININ YAPILMASI 0,40
  69 528 AB.DHM.İNŞ.02 4CM KALINLIĞINDA EXTRUDE POLİSTREN KÖPÜK İLE ISI YALITIM LEVHALARI İLE DIŞ DUVARLARA SÖVE YAPILMASI 0,40
  70 529 AB.DHM.İNŞ.03 4CM KALINLIĞINDA YÜZEYİ PÜRÜZLÜVEYA PÜRÜZLÜ KANALLI EXTRÜDE POLİSTREN LEVHALAR (XPS-200 KPA BASINÇ DAYANIMLI) İLE DIŞ DUVARLARDA DIŞTAN ISI YALITIMI VE ÜZERİNE ISI YALITIM SIVASI İLE DEKORATİF SIVA YAPIMASI (MANTOLAMA) 0,40
  71 530 AB.DHM.İNŞ.04 MEVCUT DEMİR KORKULUKLARIN ÜZERİNE JİLETLİ TEL ÇEKİLMESİ 0,40
  72 531 AB.DHM.İNŞ.05 AHŞAP RENKTE PLASTİK DOĞRAMA İMALATI YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI (SERT PVC DOĞRAMA PROFİLLERİNDEN HER ÇEŞİT KAPI, PENCERE, KAPLAMA VE BENZERİ İMALAT) 0,40
  73 532 AB.DHM.İNŞ.06 AHŞAP ÇATI ÜZERİNE 2cm OLUKLU POLİSTREN KÖPÜK İLE ÜZERİNE HER RENKTE OLUKLU BİTÜMLÜ LEVHALARLA ÇATI ÖRTÜSÜ YAPILMASI (KATEGORİ R>=1400 N/M2) (YANGIN SINIFI BROOF) 0,40
  74 533 AB.DHM.İNŞ.07 10 CM ALÜMİNYUM SÜPÜRGELİK YAPILMASI 0,40
  75 534 AB.DHM.İNŞ.08 SİLİKON CEPHE CAMLARI 6 MM TEMPERLİ+12 MM HAVA BOŞLUK 4+4 MM LAMİNE İÇ CAM ŞEFFAF ISICAM YAPIMI 0,40
  76 535 AB.DHM.İNŞ.09 YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME SİSTEMİ YAPIMI 0,40
  77 536 AB.DHM.İNŞ.10 MESH TAVAN SİSTEMİ YAPIMI 0,40
  78 537 AB.DHM.İNŞ.11 CAM KAPI İMALATI VE YERİNE MONTAJI 0,40
  79 538 AB.DHM.İNŞ.12 YER HİDROLİĞİ BAĞLANTI APARATI TEMİNİ VE MONTAJI 0,40
  80 539 AB.DHM.İNŞ.13 CAM KAPI VE YER HİDROLİĞİ AYARI YAPILMASI 0,40
  81 540 AB.DHM.İNŞ.14 CEPHE CAMLARI 10 MM TEMPERLİ+16 MM HAVA BOŞLU 5+5 MM LAMİNE İÇ CAM ŞEFFAF ISICAM YAPIMI 0,40
  82 541 AB.DHM.İNŞ.15 Mevcut Mermer Plak veya Karo Mozaik Döşeme Kaplamasının Bozulan Yüzeylerinin Silinmesi ve Cilalanması 0,40
  83 542 AB.DHM.İNŞ.16 BOARDEX CEPHE LEVHASI 0,40
  84 543 AB.DHM.İNŞ.17 SU MARİN KONTRA 0,40
  85 544 AB.DHM.İNŞ.18 POLİKARBON CEPHE LEVHASI (10 MM  5X Güçlendirilmiş  Oluklu Polikarbonat Levha) 0,40
  86 545 AB.DHM.İNŞ.19 AKRİLİK ESASLI LİKİT MEMBRAN İLE İKİ KAT SU YALITIMI YAPILMASI 0,40
  87 546 AB.DHM.İNŞ.20 Her kalınlıkta mermer, traverten, terrazo karo ve andezit kaplama sökülmesi 0,40
  88 547 AB.DHM.İNŞ.21 Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi 0,40
  89 548 AB.DHM.İNŞ.22 Çatı örtüleri altındaki su yalıtım örtüleri ve bitümlü karton sökülmesi 0,40
  90 549 AB.DHM.İNŞ.23 Her türlü ahşap dolap sökülmesi 0,40
  91 550 AB.DHM.İNŞ.24 Alüminyum, sac, alçıpanel, taşyünü, camyünü vb. asma tavan sökülmesi 0,40
  92 551 AB.DHM.İNŞ.25 1 mm kal.epdm sızdırmazlık membranı ile su yalıtımı yapılması 0,40
  93 552 AB.DHM.İNŞ.26 1.5 mm. PVC esaslı jeomembran t-grip tipi malz. su yalıtımı yapılması 0,40
  94 553 AB.DHM.İNŞ.27 3 cm polistiren köpüğü ile ısı yalıtımı yapılması 0,40
  95 554 AB.DHM.İNŞ.28 Ahşap döşeme, tavan kaplaması sökümü 0,30
  96 555 AB.DHM.İNŞ.29 Mevc.mahya kiremit.sökümü, temizl.,takviyeli harçla yerine tespiti 0,35
  97 556 AB.DHM.İNŞ.30 Mevcut eternitlerin itinalı sökülmesi, idaresine teslimi 0,35
  98 557 AB.DHM.İNŞ.31 İdare malı eternitle çatı örtüsü yapılması 0,35
  99 558 AB.DHM.İNŞ.32 Zımpara ile Temizlenmiş Her Türlü Yüzeylerin Toplam 400 Mikron Kalınlığında Epoksi, Çinko Yoğun Primer Astar (2 Kat) Epoksi Coaltar Boya İle (2 Kat) Boyanması 0,35
  100 559 AB.DHM.İNŞ.33 Düz veya Nervürlü Demirle Epoksi ile Filiz Ekimi 8mm 16mm dahil 0,35
  101 560 AB.DHM.İNŞ.34 DEMİR İMALAT SÖKÜMÜ 0,35
  TOPLAM PUAN  40,00  (Tablo olarak teknik şartnamenin ekinde verilmiştir)

  Not: AB.DHM İNŞ ve AB.DHM.ELK Poz Kodları İdaremizin Piyasa Araştırmasını ifade etmektedir.

  Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından  teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %70  - %130 aralığında (%70 ve %130 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %70  - %130 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

           A.3. TOPLAM PUAN:
  Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.

          A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.

           Bu formülde;
  FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
  ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait Teklif Bedeli,
  TTP: İsteklinin toplam puanı,
            ifade eder. “

  Şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur.

  B. EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİF; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.”  

   


  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanının görülmesi:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 34275 Arnavutköy İSTANBUL (Ana Hizmet Binası, Kat 2, İhale Bürosu) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

  9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


  14. Diğer hususlar:

  İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
  Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


   

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?