Arnavutköy Belediyesi
 • 2020 YILI ÇÖP KONTEYNERİ MAL ALIM İŞİ

  23/11/2020

  ÇÖP KONTEYNERİ SATIN ALINACAKTIR

  ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
   

  2020 YILI ÇÖP KONTEYNERİ MAL ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İhale Kayıt Numarası : 2020/582099
  1-İdarenin
  a) Adresi : Hadımköy 34276 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL
  b) Telefon ve faks numarası : 2127712326 -
  c) Elektronik Posta Adresi : cevrekorumavekontrol@arnavutkoy.bel.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu malın

  a) Niteliği, türü ve miktarı :

  500 Adet 1.100 Lt’lik 2 mm Çinko Daldırmalı Galvaniz Çöp Konteyneri, 300 Adet 770 Lt’lik 2 mm Çinko Daldırmalı Galvaniz Çöp Konteyneri
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  b) Teslim yeri : Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün deposuna/sahasına teslim edilecektir.
  c) Teslim tarihi : 20 gün içinde imalatın bitmesi zorunludur.


  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : Taşoluk Mah. Kazımkarabekir Cad. No:88 Arnavutköy/İSTANBUL (Ana Hizmet Binası Kat:2 İhale Salonu)
  b) Tarihi ve saati : 23.11.2020 - 14:30


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
  4.3.2.
  4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

  İhaleye katılacak istekliler, alımı yapılacak konteynerlerin TS EN 840-3 standardına uygun olduğuna dair belgeleri teklifleri kapsamında sunacaklardır. (Teklif Zarfında)
  Tüm ürünlere ilişkin doküman ve görseller teklif zarfında İdaremize sunulacaktır. Teklif zarfında doküman, katalog veya görseller bulunmayan İsteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. (Teklif Zarfında)

  4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

  Tüm ürünlere ilişkin doküman ve görseller teklif zarfında İdaremize sunulacaktır. Teklif zarfında doküman, katalog veya görseller bulunmayan İsteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. (Teklif Zarfında)

  4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

  1- İhaleye katılacak istekliler, alımı yapılacak olan konteynerlerin TS EN 840-3 standardına uygun olduğuna dair belgeleri teklifleri kapsamında sunacaklardır. (Teklif Zarfında) 2- Yukarıda izah edilen tüm ürünlere ilişkin doküman ve görseller teklif zarfında İdaremize sunulacaktır. Teklif zarfında doküman, katalog veya görseller bulunmayan İsteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. (Teklif Zarfında)

  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  4.4.1.

  Her türlü Çöp Konteyneri ve/veya Atık Transfer Konteynerleri ve/veya Çöp Tansfer Merkezleri İşi yapmış olmak.


  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanının görülmesi:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Taşoluk Mah. Kazımkarabekir Cad. No:88 Arnavutköy/İSTANBUL (Ana Hizmet Binası Kat:2 İhale Birimi) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  14. Diğer hususlar:

  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

   

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?