Arnavutköy Belediyesi

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Aydınlatma Beyanı.

07 Şubat 2023 Salı

Değerli vatandaşlarımız;

Arnavutköy Belediyesi olarak hizmet ve faaliyetlerimizden faydalanırken bizimle paylaştığınız tüm kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla kanunun bize verdiği sorumluluk ve belirlediği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Veri sorumlusu

Bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizi Veri Sorumlusu olarak Arnavutköy Belediyesi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabilecektir.

2. Kişisel verilerinizi hangi amaçla işliyoruz

Arnavutköy Belediyesi kişisel verilerinizi;

  • İş sürekliliğini ve hak kaybını engellemek,
  • Kanunlarca tanımlanan amaçlar doğrultusunda faaliyetlerini yürütmek,
  • Üyelik, taşınmaz işlemleri, vergi, harç, ceza ve bağış ödemeleri, talep ve şikâyet işlemleri, çevre ve temizlik işlemleri, eğitim, sosyal yardım ve kurumumuzdaki tüm yasal işlemleriniz için aynı zamanda kültürel, spor etkinlikleriyle ilgili bilgilendirme yapmak ve yararlanma sağlamak için gerekli her türlü işlemi yerine getirmek,
  • Hizmetlerin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgileri değerlendirilerek analiz yapabilmek
  • E-belediye hizmetleri ile hızlı, kaliteli ve güvenilir hizmet sunmak,
  • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
  • KVKK’da belirtilen diğer amaçlarlar için ve
  • Arnavutköy Belediyesi ve ilişkili şirketleri ile aşağıda 3. maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişilerin amaç ve faaliyetleri kapsamında, bunların hizmetleri ile ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak, öneri sunmak, faydalanma imkânı sağlamak, avantajlarından haberdar etmek amaçlarıyla işlemektedir.

    3. Kişisel verilerinizi kimlere hangi amaçla aktarıyoruz


Vatandaşlarımıza ait olan ve Arnavutköy Belediyesi tarafından işlenen kişisel veriler üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılmamaktadır; ancak mevzuat gereği yalnızca mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile paylaşılabilmektedir. Ayrıca, açık rızanız olması halinde veya KVKK m. 5/2 ile KVKK m. 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde açık rızanız temin edilmeksizin paylaşılabilecektir.

4. Kişisel verilerinizi toplama yöntemi ve hukuki sebebimiz;

Size sunduğumuz hizmetler sırasında ve sonrasında yazılı, sözlü veya elektronik ortamda iletmiş olduğunuz ya da diğer kamu kurumları ile ortak sunulan hizmetlerle ilgili paylaşılmış olan kişisel verilerinizi içeren her türlü bilgi ve belgeyi, belediyecilik faaliyetlerimizin bir gereği olarak işleyip muhafaza etmekteyiz.

 Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK m. 4/2 hükmünde öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya KVKK m. 5/2 ve KVKK m. 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. KVKK’nın 11. Maddesine göre vatandaşlarımızın hakları;

 Bütün vatandaşlarımız; veri sorumlusu olarak Arnavutköy Belediyesi’ne başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK m. 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) de geçtiği üzere yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin özellikle otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir

Arnavutköy belediyesi KVKK m. 11 uyarınca tarafınızca yapılacak başvuruları ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirebilmek ve çözümleyebilmek adına internet sitemizde bulunan veri sahibi başvuru formunu iletişim sayfamızda bildirilen Arnavutköy Belediye Başkanlığı adresimize ıslak imzalı olarak iadeli taahhütlü posta ile iletebilir, elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen başka yöntemlerle ulaştırabilir ya da ilgili formu arnavutkoy@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz. Arnavutköy Belediyesi, niteliğine göre, talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek işlemlerin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretler tarafınıza fatura edilecektir.

Son olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında daha detaylı bilgi almak için KVKK internet sayfasını ziyaret edebileceğinizi hatırlatmak isteriz.

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?