Arnavutköy Belediyesi

Hastane Mahallesi'nde Yıkılacak Metruk Yapıların Listesi Yayınlanmıştır.

15 Şubat 2021 Pazartesi

a) İstanbul Valiliği'nin 03.01.2019 tarih ve 85840981-249-E.257 sayılı yazısı.
b) 01.02.2021 tarihli ve 2021012811222043084 sayılı yazı

 

Arnavutköy Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ilgi (b) yazısında İlçemiz Hastane Mahallesi 1001 parselinde ve Özcan Taşkınbaş Caddesi No:9 adresinde bulunan yapının İstanbul Valiliği'nin uyuşturucu ile mücadele kapsamında metruk yapıların yıkılması konulu ilgi (a) yazısına istinaden yıkılması talep edilmektedir.
Yapılan kontrollerde İlçemiz Hastane Mahallesi 4986 parsel sayılı yerde ve Balkanlar Sokak No:31 adresinde metruk yapı tespit edilmiştir.
3194 sayılı İmar Kanunu Madde 39 Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar başlığı altında:"Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır.Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır.Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir."denilmektedir.
Bu kanun maddesine binaen aşağıdaki adreslerde bulunan metruk yapıların can ve mal kaybını önlemek amacıyla güvenlik önlemlerinin yasal sorumluluk gereği ivedilikle tarafınızdan alınarak yıkım işlemlerini gerçekleştirmeniz ve Belediyemize bilgi vermeniz gerekmektedir.Aksi takdirde 3194 sayılı Kanunu’nun 39.maddesine”…Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir’ hükmüne istinaden yıkım işlemleri 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39.Maddesine göre idaremiz tarafından yapılacak ve masraflar %20 fazlası ile tarafınızdan tahsil edileceği ihtaren tebliğ olunur.

 

1-Hastane Mahallesi Özcan Taşkınbaş Caddesi No:9 Arnavutköy/İST
2-Hastane Mahallesi Balkanlar Sokak No:31 Arnavutköy/İST

Merhaba.
Ben Arnavutköy Belediyesi Dijital Asistanıyım. Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?