Arnavutköy Belediyesi

Yapı Ruhsatı Verilmesi

 • Başvuru Dilekçesi; Vekilse Vekaletname 
 • Tapu veya Güncel Tapu Kaydı
 • Parsel Hisseli ise Hissedarlardan Muvafakatname
 • Aplikasyon Krokisi
 • İmar Durumu (Ruhsat Aşamasında Geçerliliği Kontrol Edilecektir)
 • İnşaat İstikamet Rölevesi
 • Kot Kesit Belgesi (Kot Kesit Belgesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden Alınacak Ancak +-0.00 Kotu İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Tarafından Belirlenecektir.)
 • İlgili Kurum Görüşü (Plan- Plan Notu Yönetmelik Gereği Özellik Arz Eden Parsellerde)

  PROJELER
 • a) Mimari Proje (3 Takım) (Binanın Atık ve Artık Su Çıkışlarının Kanalizasyon Sistemine Bağlantısı Gösterilecektir.) 
  b) Statik Proje (Betonarme Çizim ve Hesapları) (3 Takım) (Varsa İksa Projesi ile Birlikte Teslim Edilecek)
  c) Sıhhi Tesisat-Kalorifer Uygulama Projesi (3 takım)
  d) Elektrik Uygulama Projesi (3 Takım) 
  e) Isı Yalıtım Projesi (2 Takım)
  f) Asansör Avan Projesi (2 Takım)  
  g) Çevre Düzenlemelerinde 2m den Yüksek Yarma ve Dolgularla;  (İstinat Duvarı Projesi ve Statik Hesapları) (3 Takım)
  h) İSKİ Onayı
  i) Tüm Projelerin CD Kayıtları ve 3 Farklı Cephe Etüdü
 • Aplikasyon Projesi, Aplikasyon Proje Sözleşmesi (Müellif ve İşveren Arasında)
 • Adres Kayıt Onayı
 • Zemin İnceleme Raporu (2 Adet) (Oda Onaylı, Gerekli Hallerde Bayındırlık Onaylı)
 • Proje Müellif Taahhütnameleri
 • Avan Proje Tasdik Ücreti, Bina İnşaat Harcı, İmarla İlgili Harçlar, Proje İnceleme Ücreti, 23. Madde Yol Katılım, Otopark Harçları 
 • Otopark Harcı Taahhütnamesi
 • Hafriyat Taahhütnamesi
 • Proje Müelliflerinin Proje Sorumluluk Beyanı (Noter Onaylı)
 • Proje Müelliflerinin Güncel Yıla Ait Büro-İşyeri Tescil Belgeleri

  MÜTEAHHİT EVRAKLARI
 • Yapı Müteahhidi Taahhütnamesi; Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin İlgili Hükümleri Geçerlidir (Noter Onaylı)
 • Arsa Sahibi ile Müteahhidi Arasında Müteahhitlik Sözleşmesi (Kat Karşılığı Sözleşme Olması Durumunda Noter Onaylı Sözleşme)
 • Vergi Levhası
 • Ticaret Odası Faaliyet Belgesi Son 1 Yıllık 
 • Müteahhit Şirket Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri
 • Yetki Belgesi

  MÜTEAHHİTİN MAL SAHİBİ OLMASI DURUMUNDA
 • Yapı Müteahhidi Taahhütnamesi; Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin İlgili Hükümleri Geçerlidir (Noter Onaylı)
 • Mal Sahibinin Yerleşim Yeri Belgesi ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Ticaret Odası Kaydı (Geçiçi Yetki Belgesi ise Gerekli Değil- Geçici Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası Alınabilmesi İçin Yapılacak İnşaatın Toplam İnşaat Alanı 500 m²’den Küçük Olma Şartı Vardır)
 • Yetki Belgesi

  TEKNİK UYGULAMA SORUMLUSUNUN YAPI DENETİM OLMASI HALİNDE
 • Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi (Ek 6-Form 4)
 • Y.İ.B.F. Yapıya İlişkin Bilgi Formu (Ek 4-Form 2)
 • Yapı Denetim Firmasının Noter Tasdikli İzin Belgesi (Ek 15-Form 3) ve Vergi Levhası
 • Yapı Denetim Yetkilisinin İmza Sirküsü
 • Yapı Denetim Taahhütnamesi
 • Yapı Denetim Proje Kontrol Formu (Ek 3-Form 1)
 • Toplam İnşaat Alanı 3000 m²'yi Geçmeyen Yapılarda Yapı Denetim Hizmet Bedelinin 
 • Tamamının Yatırıldığına Dair Makbuz, Toplam İnşaat Alanı 3000 m²'den Büyük  Yapılarda ise Yapı Denetim Hizmet Bedelinin 1.Taksitinin Yatırıldığına Dair Makbuz.
 • Denetçi Mimar ve Mühendislerin Denetçi Belgeleri
 • Denetçi Mimar ve Mühendislerin İmza Sirküleri
 • Denetçi Mimar ve Mühendislerin Sicil Durum Taahhütnameleri
 • Denetçi Mimar ve Mühendislerin Yerleşim Yeri Belgeleri

  YAPI DENETİM OLMAMASI HALİNDE (200 M²'NİN ALTINDAKİ YAPILARDA)
 • 4’lü TUS Taahhütnamesi 

  ŞANTİYE ŞEFİ EVRAKLARI
 • Şantiye Şefliği Sözleşmesi 
 • Şantiye Şefi Taahhütnamesi (Noter Onaylı)
 • Şantiye Şefleri İçin Yerleşim Yeri Belgesi, Oda Kimlik Fotokopisi, Diploma Fotokopisi
 • Şantiyede Uyulması Gereken Kurallar ve Güvenlik Tedbirleri Hakkında Beyanname


  TADİLAT RUHSATLARINDA
 • Başvuru Dilekçesi; Vekilse Vekaletname ,
 • Tüm Hissedarların Muvafakatnamesi 
 • Binaya Başlanmışsa Temel Üstü Vizesi Olmadığı Durumlarda Kontür Gabari
 • Tadilat Projeleri
 • İski Onayı (Gerekmesi Durumunda);  
 • Varsa Değişen Müellif Evrakları
 • Güncel Yapı Denetim Evrakları
 • Tadilat Harç Tahakkukları ve Makbuzları

  SÜRE UZATIMI VE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ RUHSATLARINDA
 • Başvuru Dilekçesi; Vekilse Vekaletname 
 • Tüm Hissedarların Muvafakatnamesi (Süre Uzatımlarda ve Yalnızca Şantiye Şefi Değişikliğinde Diğer Maliklerden Muvafakat Zorunlu Değil)
 • Yapı Kontrol Müdürlüğü Onaylı Seviye Tespit Raporu (İsim Değişikliklerinde)
 • Harç Tahakkuku ve Makbuzu
 • İsim Değişikliği Yapılacak Kişi ya da Kişilere Ait Evraklar
 • Müelliflerin Güncel Büro Tescil Belgeleri

  GEREKMESİ DURUMUNDA İSTENEN EVRAKLAR
 • Hisseli Parsellerde Birden Fazla Ayrı Ruhsat Alınarak Yapı Yapılacaksa, İmar Durumuna Göre Parselin Hangi Hissedarın Yapısını Yapacağını da Belirten Krokili Muvaffakatname.
 • 18. Madde Uygulamasına Tabi ise 18. Madde Taahhütnamesi (Noter Onaylı)
 • ÇED Görüşü (Sanayiler, 50 Oda ve Üzeri Oteller, 300 Konut ve Üzeri Toplu Konutlar, 10000 m² Üzeri Avm'ler)
 • İmar Kanununun 23. Maddesi Yol Katılım Harcı Taahhütnamesi (Gerekmesi Durumunda)
 • Trafo Belgesi (Tüm Sanayi Depolama Lojistik Yapılarında Trafo Belgesi Alınacaktır) (Diğer Yapılar İçin  2000 m²'den Fazla Ticaret Kullanımlı Yapılarda) (Oteller Arsa Alanı 500 m² Üstü ise)
 • Parsel Üzerinde İşgalli yapı Varsa Yıkım Ruhsatı ve Yıkım Fotoğrafları (Tek Katlı ve Yıkım Ruhsatı Almayan Yapılarda; Elektrik ve Su Aboneliğinin Kesildiğini Gösterir Belge ve Yıkım Fotoğrafları ya da Yapı Denetimden Sorumluluk Yazısı)
 • Kentsel Dönüşüm Kapsamında ise Muafiyet Yazısı ve Yıkım Ruhsatlı Yıkım Fotoğrafı)
 • Kentsel Dönüşüm Kapsamında ise Yapı Müteahhidi Tarafından Yatırılacak Yapı Maliyetinin %10'u Kadar Teminat Bedeli
 • UKT Görüşü (Kaks 10.000 m², Toplam İnşaat Alanı 20.000 m²)
 • BEDAŞ,TEDAŞ,TEİAŞ,Askeri Görüş Yazısı

  2018/11 SAYILI SGK GENELGESİNE İSTİNADEN İSTENEN BELGELER (YENİ YAPI RUHSATI BAŞVURULARINDA)
 • SGK Yapı Ruhsatı Bildirim Formu
 • Sigorta Sözleşmesi
 • Muhasebeci İmzası Varsa Vekaleti (Aslı Gibidir)


Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri :İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İsim  :Hüseyin SELÇUK
Unvan  :Müdür
Adres :Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 Arnavutköy/İstanbul
Tel  :444 4 597
Fax :02126851147
e-Posta :huseyinselcuk@arnavutkoy.bel.tr

 


 

İkinci Müracaat Yeri  :Belediye Başkan Yardımcısı
İsim  :Osman AKKAYA
Unvan  :Belediye Başkan Yardımcısı
Adres :Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 Arnavutköy/İstanbul
Tel  :444 4 597
Fax :02126851147
e-Posta :osmanakkaya@arnavutkoy.bel.tr 
Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?