Arnavutköy Belediyesi
 • 2022 YILI SPOR MALZEMELERİ ALIM İŞİ

  27/06/2022

  SPOR MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

  ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

  2022 YILI SPOR MALZEMELERİ ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İKN : 2022/555220
  1-İdarenin
  a) Adı : ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
  b) Adresi : Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 34275 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL
  c) Telefon ve faks numarası : 2125971464 - 2125977549
  ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu mal alımın

  a) Adı : 2022 YILI SPOR MALZEMELERİ ALIM İŞİ
  b) Niteliği, türü ve miktarı :

  66 Kalem Spor Malzemesi Alımı Yapılacaktır.
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bu iş kapsamında 6 ay boyunca tedarik edilecek mal ve malzemeler, sözleşme sonrası İdaremizin vereceği teslimat programı ve dağıtım yerlerine ilişkin liste mucibince yerine getirilecektir
  ç) Süresi/teslim tarihi : Teslim programı idare tarafından yükleniciye bildirilecektir.
  d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından 1 gün sonra başlar.


  3-İhalenin

  a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.06.2022 - 10:30
  b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Arnavutköy Belediyesi Ana Hizmet Binası K:2 İhale Salonu/Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy/İSTANBUL


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
  4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

   

  İstekli bu iş kapsamında teklif edeceği ürünlerin marka ve model isimlerini şartnamemizin ekinde sunulan Numune Listesine yazmak ve yüklenmesi mümkün ise EKAP’a teklifi çerçevesinde yüklemek zorundadır. EKAP’a yüklenmesi mümkün değil ise ihaleden sonra İdaremize teslim etmek zorundadır. İhaleden sonra İdaremiz, Yüklenici ile haberleşecek ve ürünlere ilişkin listeyi ve fiziki olarak nereye ve nasıl teslim edeceğini bildirecektir.

  Şartnamemizdeki kriterleri taşımayan ürünler Yetersiz sayılacak ve İstekli değerlendirme dışı bırakılacaktır.

  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  4.4.1.

  Spor malzemeleri ve spor aletleri temin işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.


  5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

  Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Merhaba.
Ben Arnavutköy Belediyesi Dijital Asistanıyım. Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?