Yeniköy Mahallesi, Kadastro Çalışmaları Başlıyor.

İstanbul İli Arnavutköy İlçesinin Yeniköy Mahallesinde kadastro çalışma alanı sınırı tespitine ve bu çalışma alanı içinde bulunan taşınmaz malların kadastro işlerine 11/10/2018 Perşembe günü, saat 10:00’dan itibaren başlanacaktır.

Bu çalışma alanı sınırı içerisinde taşınmaz malı bulunan kişilerin veya temsilcilerin:

Sınırları belli olmayan taşınmaz mallarının köşe noktalarının mahallin örf ve âdetine uygun kalıcı işaretler koymaları, mülkiyet ve mülkiyetten gayri ayni ve şahsi haklarını kanıtlayıcı belgeleri ile birlikte, kadastro teknisyenliğince yapılacak ada veya mevki ilanında belirtilen gün ve saatte taşınmaz mallarının başında hazır bulunmaları, hazır bulunmayanların yokluğunda işlem yapılacağı.

Kadastro harçlarının; emlak vergisi beyan değeri üzerinden, taşınmaz malların başında hazır bulunanlardan tapulu yerleri için binde üç, tapusuz yerleri için binde beş, hazır bulunmayanlardan ise tapulu yerleri için binde dört, tapusuz yerleri için binde altı oranında alınacağı.

Tahdit ve tespitlere kadastro ekibinin çalışma alanındaki görevinin sona erdiği tarihe kadar yapılacak itirazlar kadastro komisyonunda inceleneceğinden, itirazı, olanların bu süre içinde belgeleri ile birlikte müdürlüğümüze veya kadastro teknisvenliğine müracaat etmeleri, itiraz sonuçlarının askı cetvellerinde gösterileceği, bu tarihten sonraki itirazların ise, kadastro sonuçlarının gösterildiği 30 günlük ilan suresi içinde kadastro mahkemesinde dava açmak suretiyle yapılabileceği,

3402 sayılı kanunun 4 ncü maddesi uyarınca duyurulur.

Güncelleme Tarihi : 10.10.2018

Duyurular